ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਜਨਵਰੀ 17, 2020
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਸ਼ਬਦ ਸਫਫਾ ਦੇ ਬਗੈਰ

ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ: ਸ਼ਫਏ ਬਿਨਾ