ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਦਸੰਬਰ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ, ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਸ਼ਬਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ

ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ: ਕ੍ਰੈਡਿਟ